Nasjonal fagkonferanse 2017:
Tid for kulturforskning
tid i kulturforskning

31 . januar - 1 . februar 2019

Fra midten av 1800-tallet, da den moderne naturvitenskapen hadde sitt gjennombrudd, har begrepsparet natur og kultur spilt en avgjørende rolle for organiseringen av vestlige kunnskapstradisjoner. Dette gjenspeiles i universitetenes inndeling i fakulteter og i museenes organisering hvor mennesker og natur har fått hver sine museer. De senere års kulturvitenskapelige og museologiske forskning har utfordret dette skillet. Naturens kulturer er blitt studert i de naturhistoriske museene, i historiske perioder da skillet ikke var etablert og som fortellinger om naturfenomener i et historisk så vel som i et samtidig perspektiv.

Denne forskningen har frambrakt ny kunnskap om natur som kulturhistorie. Den er også dagsaktuell i en tid ­hvor vi står ovenfor menneskeskapte klimaendringer som allerede griper inn i våre daglige liv. Endringene er så omfattende at det hevdes at vi er i en ny geologisk epoke, omtalt som den antropocene (den menneskeskapte) tidsalder. Det har genert spørsmål om hvordan natur skal innlemmes i våre undersøkelser uten at natur og kultur henvises til to ulike sfærer. Hva slags rolle skal natur tildeles og med hva slags tidshorisonter skal dette skje?

Natur har alltid vært tema i den etnologiske og folkloristiske forskningen ved studier i primærnæringer, som teknologi og folkelig kunnskap om jordsmonn, landskap og værforhold i etnologien. Det har også vært som naturfenomener – magi, mystikk og kunnskap om sykdom på mennesker og dyr i det folkemedisinske feltet. Med miljøbevegelsen ble miljøpolitikk, urbefolkningsproblematikk og aktivisme sentralt. Senere ble naturoppfattelsens historie, naturbruk, kropp, vind og seil sentrale tematikker i begge fag, men uten at skillet mellom natur og kultur ble problematisert i særlig grad.

I vår antropocene tidsalder er dette annerledes. Vi blir alle mer og mer tvunget til å se dette på tvers. Det to områdene må bringes tettere sammen. I dag er det derfor en tendens til at kultur- og naturforskere arbeider i samme prosjekt.

Fagkonferansen 2019 ønsker å rette oppmerksomheten mot hvordan kulturforskere problematiserer natur i et historisk og samtidig perspektiv i dag.
Program
DATO
TekstTekstTekst
TekstTekstTekst
TekstTekstTekst

DATO
TekstTekstTekst
TekstTekstTekst
TekstTekstTekst
CALL FOR PANELS
TEKST OM DETTE
TEKST OM DETTE
TEKST OM DETTE

TEKST OM DETTE
TEKST OM DETTE
CALL FOR ABSTRACTS
TEKST OM DETTE
TEKST OM DETTE
TEKST OM DETTE

TEKST OM DETTE
TEKST OM DETTE
Påmelding til fagkonferansen
Made on
Tilda