Vedtekter
Vedtatt 18.4.2017
§ 1 Hensikt og formål
§ 1.1 Forening for kulturforskning
Forening for kulturforskning er et samarbeidsorgan for kulturforskere i Norge, for eksempel kulturhistorikere, kulturvitere, etnologer, folklorister og museologer.

§ 1.2 Foreningens formål

Forening for kulturforskning har som formål:

1. Å fremme interessen for faglige spørsmål og styrke kulturforskningens stilling og anvendelighet i samfunnet.

2. Å arrangere regelmessig Nasjonal fagkonferanse for kulturforskning.

3. I samarbeid med utgiver ha ansvar for publisering av det nasjonale fagtidsskriftet Tidsskrift for kulturforskning.

§ 2 Medlemskap
§ 2.1 Foreningen er for forskere og studenter innen kulturfagene.
Alle som har interesse for foreningens formål kan bli medlemmer.

§ 2.2 Varighet av medlemskap

Medlemskap i foreningen gjelder for ett kalenderår


§ 2.3 Kontingent for påfølgende år fastsettes av årsmøtet.
Det gis rabatt til studenter.

§ 2.4 Medlemskap gir følgende fordeler:

Adgang til å delta på konferansene.

Papirabonnement på tidsskriftet.

Foreningen skal legge til rette for at medlemmer uten institusjonstilknytning skal kunne publisere i Tidsskrift for kulturforskning.

§ 3 Foreningens ledelse og forvaltning

§ 3.1 Årsmøtet og dets myndighet

1. Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet.

2. Ordinært årsmøte holdes hvert år. Styret avgjør det høvelige tidspunktet for årsmøtet.

3. Skriftlig innkalling med styrets forslag til dagsorden sendes til medlemmene minst fire uker før møtet.

4. Innkomne forslag skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet.

5. Sakspapirer med årsmelding, regnskap, innkomne forslag og øvrige saker skal være tilgjengelig for medlemmer senest en uke før årsmøtet.

6. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret dersom styret finner det påkrevd. Dessuten kan 30 medlemmer, ved skriftlig krav som angir hvilke saker som skal behandles, pålegge styret å innkalle til ekstraordinært årsmøte.


§ 3.2 Årsmøtets faste saker

Det ordinære årsmøtet behandler følgende saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokollen.

3. Årsmelding fra styret.

4. Regnskap og fastsettelse av rammebudsjett fremlagt av økonomiansvarlig.

5. Fastsettelse av kontingent/abonnement for etterfølgende kalenderår.

6. Innkomne forslag (j.fr § 3.1 ledd 4).

7. Personvalg i henhold til § 4.2.


§ 3.3 Styrets sammensetning og dets oppgaver

1. Styret skal ha fem representanter, hvorav minst en representant fra museene og minst en representant fra universitets- og høyskolesektoren. Styret velges for to år. I tillegg velges to vararepresentanter. Redaktøren for Tidsskrift for kulturforskning har møte- og talerett på styremøtene.

2. Styret innstiller tre personer til valgkomité i henhold til § 3.4.

3. Styret innkaller til årsmøte i henhold til § 3.1.

4. Styret setter i verk årsmøtets vedtak og representerer foreningen utad.

5. Styret fører særskilt protokoll over årsmøtets forhandlinger og beslutninger, og sørger for at protokollen underskrives av de to medlemmene som velges til dette av Årsmøtet.

6. Hvis økonomien tillater det, har styret fullmakt til å ansette en lønnet sekretær etter behov.


§ 3.4 Valgkomiteens sammensetning og oppgaver

1. Normalt består valgkomiteen av tre medlemmer.

2. Valgkomiteen innstiller til valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer.

3. Valgkomiteens innstilling skal være styret i hende innen frist for innkomne forslag i henhold til § 3.1 ledd 4.

4. Valgkomiteen har myndighet til å supplere seg selv.

§ 4 Stemmerett, valgbarhet, valg og avstemninger

§ 4.1 Stemmerett og valgbarhet

Stemmeberettigede og valgbare i foreningen er alle medlemmer som har betalt kontingenten for inneværende år.


§ 4.2 Personvalg

1. Årsmøtet velger leder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomité og revisor.

2. Styremedlemmer velges for to år og valgkomité og revisor velges årlig. Valgkomiteen må velges av Årsmøtet.


§ 4.3 Avstemning

1. Alle avgjørelser skjer med alminnelig stemmeflertall hvis ikke vedtektene krever noe annet.

2. I tilfelle av stemmelikhet har lederen to stemmer.

3. Endring av vedtektene kan kun gjøres av årsmøtet og krever 2/3 flertall, med unntak av § 1.2 ledd 1-3, § 4.3 ledd 3 og § 7 som krever 3/4 flertall for å kunne endres.

4. Endringer i vedtektene trer i kraft umiddelbart etter årsmøtet.

5. Styret er kun vedtaksdyktig hvis 2/3 eller flere av styremedlemmene er representert under avstemningen.

§ 5 Tidsskrift

Foreningens styre velger redaktør i Tidsskrift for kulturforskning. Redaktøren sitter i fire år og kan gjenvelges for én periode. Redaktøren utpeker selv de øvrige redaksjonsmedlemmene. Redaktøren skal være en aktivt publiserende forsker, knyttet til en forskningsinstitusjon. Tidsskriftets redaksjonsråd oppnevnes for en fireårsperiode.

§ 6 Konferanse

Nasjonal fagkonferanse for kulturforskere, som skal være et viktig faglig samlingspunkt for kulturforskere, arrangeres regelmessig ved ett av studiestedene for kulturforskning i Norge. Deltagelse på konferansen forutsetter medlemskap i Forening for kulturforskning.

§ 7 Oppløsning

Om foreningen skal oppløses må det skje med 3/4 flertall på to etterfølgende ordinære årsmøter. Årsmøtet vedtar også hvordan eventuelle midler skal disponeres ved oppløsning.

Made on
Tilda